HarmonogramPlus 5.9 (Premium Cracked)

HarmonogramPlus 5.8 Premium Cracked

HarmonogramPlus Install | 10,000+

User rating | (1214)

HarmonogramPlus Mod Apk is a Business Android APP. This application has age restrictions, the recommended age for using 12+ years. The latest official version has been installed on 10,000+ devices. On a five-point scale, the application received a rating of out of 1.0, a total of 1214 people voted.

HarmonogramPlus APK (MOD, Unlocked/Premium) for android

HarmonogramPlus 5.8 screenshots 1

More Info: pl.org.chmiel.harmonogramPlus | 5.8 | 2020-06-21

Highlights

Aplikacja HarmonogramPlus została stworzona na bazie aplikacji Harmonogram4. HarmonogramPlus posiada nowe funcje i ma zmieniony wygląd dostosowany do nowych standardów oraz ma poprawioną jakość widżetów. Działa na urządzeniach z Androidem 4.2 i nowszych. Użytkownicy Harmonogram4 mogą przenieść wszystkie dane poprzez zapisanie kopii ustawień a następnie wczytanie jej do programu HarmonogramPlus.

Program HarmonogramPlus służy do wyświetlania harmonogramu pracy w systemie dwubrygadowym, trzybrygadowym, czterobrygadowym lub pięciobrygadowym na dowolnie wybrany miesiąc i rok.

Program posiada zdefiniowane następujące systemy:
✔ czterobrygadowe:
★ 1111 W 2222 W 3333 WW
★ 3333 WW 2222 W 1111 W
★ 3333 W 2222 W 1111 WW
★ 11 22 33 WW
★ 1122333 WW 1122233 WW 1112233 WWW
★ 1111 W 3333 W 2222 WW
★ 111111 WW 222222 WW 333333 WW
✔ pięciobrygadowe:
★ 112233 WWWW
✔ dowolny system:
★ trzybrygadowy
★ czterobrygadowy,
★ pięciobrygadowy.
– samemu definiuje się dowolny cykliczny harmonogram trzybrygadowy, czterobrygadowy lub pięciobrygadowy.
– określa się czy jest to system dwuzmianowy, trzyzmianowy czy czterozmianowy.
– definiuje się ilość godzin pracy na zmianę (6, 8 lub 12, konieczne do prawidłowego wyświetlania normy do przepracowania).
– określa się czy święta są dniami wolnymi (głównie dotyczy systemów trzybrygadowych).
– można wybrać również opcję soboty i niedziele zawsze wolne.

W ustawieniach programu należy zdefiniować typ systemu pracy oraz dni początkowe cyklu dla poszczególnych brygad (pierwszy dzień pierwszej zmiany dla brygad A, B, C, D, oraz E (dla pięciobrygadówki)). Na podstawie tych danych program kalkuluje harmonogram pracy.

Można ustawić pole “Moja brygada”, wtedy kolumna wybranej brygady w harmonogramie będzie wyróżniona.

Można wstawiać do grafiku dodatkowe dni wolne (DW – dzień wolny, U – urlop, CH – chorobowe, oraz dowolne inne rodzaje, definiuje się je w oknie Dni wolne – menu – Edycja rodzajów dni wolnych).
Oprócz dni wolnych można do grafiku wstawiać dodatkowe dni robocze.

Do poszczególnych dni miesiąca można dodawać notatki. Aby podglądnąć lub dodać notatkę należy przytrzymać palec nad polem odpowiedniego dnia na ekranie głównym. Dni, do których została dodana notatka, mają żółte tło.
Notatkami można również zarządzać z poziomu dedykowanego okna.

Dostępne są statystyki miesięczne oraz roczne.

Nazwy zmian, domyślne “1”, “2” i “3” można zmienić. Zmieniać można również nazwy brygad, domyślnie “A”, “B”, “C”, “D”, “E”.

Harmonogram pracy można udostępnić w postaci grafiki JPG. Grafika taka może być zapisana do pliku lub wysłana MMSem, e-mailem, itp.

Aplikacja posiada możliwość tworzenia profili oraz przełączania między nimi. W każdym z profili można zapisać inny grafik oraz wszystkie ustawienia z nim związane.

Program posiada dwa widżety wyświetlające grafik. Podczas dodawania widżetu na ekran należy wybrać z którego profilu ma być wyświetlany harmonogram oraz czy ma być w widżecie widoczna nazwa profilu.

W programie dla każdej zmiany można ustawić alarm dźwiękowy na dowolną godzinę. Np. w każdy dzień, w którym wypada I zmianę ustawiamy poranne budzenie. Jeśli w grafiku jest wstawiony dodatkowy dzień wolny (np. urlop), to alarm nie dzwoni.

Aby alarmy dzwoniły o ustalonym czasie, należy aplikację dodać do wyjątków w systemie zarządzania energią.

Zachęcam do polecania aplikacji współpracownikom.
The HarmonogramPlus application was created on the basis of the Harmonogram4 application. SchedulePlus has new features and has a changed appearance adapted to new standards and has improved the quality of widgets. Works on devices with Android 4.2 and newer. Users of Harmonogram4 can transfer all data by saving a copy of the settings and then loading it into the HarmonogramPlus program.

The HarmonogramPlus program is used to display the work schedule in a two-brigade, three-brigade, four-brigade or five-brigade system for any selected month and year.

The program has the following systems defined:
✔ four brigades:
★ 1111 W 2222 W 3333 WW
★ 3333 WW 2222 W 1111 W
★ 3333 W 2222 W 1111 WW
★ 11 22 33 WW
★ 1122333 WW 1122233 WW 1112233 WWW
★ 1111 W 3333 W 2222 WW
★ 111111 WW 222222 WW 333333 WW
✔ five brigades:
★ 112233 WWWW
✔ any system:
★ three brigades
★ four brigade,
★ five brigade.
– you define any cyclical three-brigade, four-brigade or five-brigade schedule.
– it is determined whether it is a two-shift, three-shift or four-shift system.
– the number of working hours per shift is defined (6, 8 or 12, necessary for the correct display of the standard to be worked).
– it is determined whether the holidays are days off (mainly for three-brigade systems).
– you can also choose Saturday and Sunday always free.

In the program settings you must define the type of work system and the start days of the cycle for individual brigades (the first day of the first shift for brigades A, B, C, D, and E (for five brigades)). Based on this data, the program calculates the work schedule.

You can set the “My Brigade” field, then the column of the selected brigade in the schedule will be highlighted.

You can add additional days off to the timesheet (DW – day off, U – vacation, CH – sickness, and any other types, you can define them in the Days off – menu – Edition of types of holidays).
In addition to holidays, you can add additional working days to the schedule.

You can add notes to individual days of the month. To preview or add a note, hold your finger over the field on the appropriate day on the home screen. The days to which the note was added have a yellow background.
Notes can also be managed from a dedicated window.

Monthly and yearly statistics are available.

Change names, the default “1”, “2” and “3” can be changed. You can also change the names of the brigades, by default “A”, “B”, “C”, “D”, “E”.

The work schedule can be made available in the form of JPG graphics. Such graphics can be saved to a file or sent by MMS, e-mail, etc.

The application has the ability to create profiles and switch between them. You can save a different graphic and all settings related to it in each profile.

The program has two widgets displaying graphics. When adding a widget to the screen, select from which profile the schedule should be displayed and whether the profile name should be visible in the widget.

In the program, you can set an audible alarm for any hour for each shift. For example, every day when the first change falls, we set the morning wake up call. If an additional day off (e.g. vacation) is inserted in the schedule, the alarm does not ring.

For alarms to ring at a set time, the application must be added to the exceptions in the power management system.

I encourage you to recommend the application to colleagues.
Nowa funkcja: Wyłącz alarm przez potrząsanie

Downlobad HarmonogramPlus APK MOD

HarmonogramPlus 5.8 screenshots 2

Download APK MOD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *